Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Bakalářské a magisterské studium

Akademický rok 2017/2018

Informace o přijímacím řízení na bakalářské a magisterské studijní obory

Termíny, poplatky a informace k přijímacímu řízení

Termíny podání přihlášky:

do 28. 2. 2017

 bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní obory

30. 4. 2017

 bakalářský obor Charitativní a sociální práce – PS, KS (1. kolo)*
 bakalářský obor Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (1. kolo)*

31. 5. 2017

 doktorské studijní obory (akreditované v českém jazyce)

19. 6.–31. 7. 2017

 bakalářský obor Charitativní a sociální práce – PS, KS (2. kolo)*
 
bakalářský obor Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (2. kolo)*

31. 8. 2017

 doktorské studijní obory (akreditované v cizím jazyce)

*) tyto bakalářské obory jsou realizovány ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci, je tedy nutné se ve stejném termínu přihlásit i na tuto školu (více na www.caritas-vos.cz)

Termíny přijímacích zkoušek:

1.–3. 6. 2017

 bakalářský obor Charitativní a sociální práce – PS, KS (1. kolo) **
 
bakalářský obor Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (1. kolo) **

13.–15. 6. 2017

 doktorské studijní obory (akreditované v českém jazyce)

16.–24. 6. 2017

 bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium

29.–30. 8. 2017

 bakalářský obor Charitativní a sociální práce – PS, KS (2. kolo) **
 
bakalářský obor Mezinárodní sociální a humanitární práce – PS (2. kolo) **

7. 9. 2017

 doktorské studijní obory (akreditované v cizím jazyce)

**) přijímací zkoušky na tyto bakalářské obory se konají na CARITAS – Vyšší odborné škole sociální v Olomouci (www.caritas-vos.cz), která je ve spolupráci s CMTF zajišťuje

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Administrativní poplatek:

 

640 Kč

Banka:

 

Komerční banka a. s. Olomouc

Účet pro platby v CZK:

 

19-1096330227/0100

Platba ze zahraničí:

 

IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE: KOMBCZPP

Variabilní symbol:

 

uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou)

Konstantní symbol:

 

379

Adresa majitele účtu:

 

Univerzita Palackého v Olomouci,
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Doporučujeme poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením uhradit elektronicky on-line platební kartou. Tímto způsobem platby vyloučíte zadání chybných údajů při platbě poštovní poukázkou či příkazem k úhradě.

Uchazeč je povinen uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději do konce lhůty pro podání přihlášky ke studiu. Poplatek je nevratný.

Nahoru

Náležitosti elektronické přihlášky ke studiu

 • Přihlášky ke studiu v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském a doktorském studijním programu (akreditovaném v českém jazyce) se podávají pouze elektronicky: www.prihlaska.upol.cz.
 • Uchazeč je povinen uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději do konce lhůty pro podání přihlášky ke studiu.
 • Elektronická přihláška bude po uhrazení poplatku spárována s platbou a převedena do přijímacího řízení, o průběhu tohoto procesu bude uchazeč informován e-mailem. V případě chybného zadání čísla účtu či variabilního symbolu nebo nezaplacení administrativního poplatku ve stanoveném termínu nebude přihláška do přijímacího řízení převedena.
 • Uchazeči doporučujeme průběžně provádět kontrolu stavu své elektronické přihlášky - zda byl poplatek uhrazen a přihláška je převedena do přijímacího řízení.

Doklady o dosaženém vzdělání:

 • Uchazeč o studium v bakalářském či magisterském studijním programu odevzdá úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení v den konání přijímacích zkoušek nebo ji zašle v termínu stanoveném děkanem na adresu fakulty (CMTF UP, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc). Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském či magisterském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Uchazeči, který nedodá ve stanoveném termínu úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. V případě, že uchazeč absolvoval středoškolské vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné doložit uznání (nostrifikaci) jeho zahraničního vzdělání v ČR, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. U uchazečů – cizinců – je znalost českého jazyka předpokladem pro studium.
 • Uchazeč o studium v navazujícím magisterském studijním programu odevzdá úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (absolventi CMTF UP Olomouc mohou předložit neověřenou kopii) a výpis předmětů absolvovaných během bakalářského studia (absolventi CMTF UP Olomouc předkládat nemusí) v den konání přijímacích zkoušek nebo ji zašle v termínu stanoveném děkanem na adresu fakulty (CMTF UP, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc). Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Uchazeči, který nedodá ve stanoveném termínu úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání. V případě, že uchazeč absolvoval vysokoškolské vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné doložit uznání (nostrifikaci) jeho zahraničního vzdělání v ČR, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. U uchazečů – cizinců – je znalost českého jazyka předpokladem pro studium.

Další informace:

 • Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží pouze uchazeč, který ve stanoveném termínu podá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu a uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Pozvánku uchazeč obdrží přibližně měsíc před termínem konání přijímací zkoušky (výjimkou je pozvánka k přijímací zkoušce pro bakalářský studijní obor realizovaný ve spolupráci s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci, kterou rozesílá tato škola).
 • Při podání více přihlášek mohou u přijímacích zkoušek vzniknout vzájemné termínové kolize, které fakulta nemůže zohledňovat. Náhradní termín přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje. Termín, na který je uchazeč pozván, se pro něj stává závazným.
 • Žádost o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.
 • Na některé studijní obory, kde počet přihlášených uchazečů nepřekročí kapacitu oboru, může děkan fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku.
 • Ubytování v průběhu přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.
 • Uchazeč se specifickými potřebami může v případě potřeby kontaktovat Centrum podpory studentům se specifickými potřebami (Centrum pomoci handicapovaným) na Univerzitě Palackého v Olomouci. Informace o nabídce pomoci tohoto centra jsou zveřejněny na webové adrese: http://cps.upol.cz/.
 • Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bude uchazeči zasláno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu do vlastních rukou na adresu pro doručování, kterou uchazeč uvede v přihlášce.
 • V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, budou uchazečům, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, rozhodnutí doručena prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky, a to za podmínky, že uchazeč o studium s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil.
 • Podrobné informace k jednotlivým studijním oborům jsou zveřejněny: http://www.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/studijni-obory/

Nahoru

Důležité informace pro uchazeče o studium bakalářských oborů Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce

Bakalářské studijní obory Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce jsou dle udělené akreditace uskutečňovány Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci společně s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci. Je proto nezbytné, aby uchazeči o studium těchto bakalářských studijních oborů podali elektronickou přihlášku nejen na CMTF UP v Olomouci (www.prihlaska.upol.cz), ale současně i na CARITAS – VOŠs Olomouc (www.caritas-vos.cz). Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 640 Kč hradí uchazeč dle pokynů zveřejněných CMTF UP v Olomouci. Na CARITAS-VOŠs Olomouc uchazeč další poplatek již nehradí.

Přijímací zkouška se koná na CARITAS – VOŠs Olomouc, která ve spolupráci s CMTF UP v Olomouci přijímací zkoušku zajišťuje. Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeč obdrží pouze z této vyšší odborné školy.

Podrobnější informace o studiu těchto oborů lze získat na:

 • CMTF UP v Olomouci, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc, studijní oddělení – tel.: 585 637 010, 585 637 011, 585 637 013, e-mail: studijni.cmtf@upol.cz;
 • CARITAS – VOŠs Olomouc, Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc, studijní oddělení – Mgr. Šárka Štefková – vedoucí studijního oddělení, tel.: 585 209 025, e-mail: sarka.stefkova@caritas-vos.cz, Kateřina Horáková, tel.: 585 209 025, e-mail: katerina.horakova@caritas-vos.cz a na www.caritas-vos.cz;
 • Katedře křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci, Na Hradě 5, 771 11 Olomouc, sekretářka katedry Mgr. Jitka Rašková, tel.: 585 637 193, e-mail: jitka.raskova@upol.cz.

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 14. 07. 2014, Vladimír Kubák