Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

O katedře

Personální obsazení katedry

Pověřen vedením katedry: Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D., tel.: 585 637 130, e-mail: eduard.krumpolc@upol.cz

Sekretářka: Svatava Müllerová, tel.: 585 637 014, e-mail: svatava.mullerova@upol.cz

Pedagogicko-vědečtí pracovníci

profesoři:
Prof. Ctirad Pospíšil, Th.D., tel.: 58 563 7135, e-mail: ctirad.pospisil@upol.cz

odborní asistenti:
PhDr. Štěpán Martin Filip, Th.D., tel.: 58 563 7131, e-mail: stepan.filip@upol.cz, CV
Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D., tel.: 585 637 130, e-mail: eduard.krumpolc@upol.cz
Mgr. Dominik Opatrný, Th.D., tel.: 585 637 126, e-mail - dominik.opatrny@upol.cz
Mgr. František Urban, Th.D., tel.: 585 637 136, e-mail: f.urban@seznam.cz

externí vyučující:
Mgr. Jan Czudek, Th.D., tel.: 585 637 137, e-mail: j.czudek@tiscali.cz
ThLic. ICLic. Vladimír Filo, tel.: 58 563 7136, e-mail: vladimir.filo@upol.cz
ThLic. Ing. František Mikeš, Ph.D., tel.: 585637132, e-mail: fmikes@elabs.com
MUDr. Mgr. Petr Závodný, CSc., tel.: 585 854 145, e-mail: Petr.Zavodny@fnol.cz

interní doktorandka:

ThLic. Ivana Kostúrová, e-mail: ivana.kosturova01@upol.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pravidelné a nepravidelné konzultační hodiny, jejich aktualizace nebo příp. změny naleznete v EDIS CMTF v sekci Osobní stránky a konzultační hodiny akademických pracovníků.

 

PUBLIKAČNÍ  ČINNOST  současných i bývalých vyučujících katedry, která byla vložena do databáze OBD, je  VEŘEJNĚ  PŘÍSTUPNÁ  na www.upol.cz  - Portál - OBD -     OBD-Public - Rozšířený filtr - v rubrice Pracoviště vybrat z číselníku organizační struktury UP  nejdříve CM teologickou fakultu  a pak Katedru systematické teologie - Vyhledat (v tomto formuláři je možné publikace filtrovat dle příjmení autora, roku vydání aj.); kliknutím na ikonu lupa před názvem publikace se zobrazí detail se všemi údaji.

Nahoru

Stručné dějiny katedry

Katedra systematické teologie vznikla v roce 1990 po obnovení Cyrilometodějské teologické (tehdy: bohoslovecké) fakulty a existuje nepřetržitě pod stejným názvem až do současnosti. Katedra zajišťuje výuku stěžejních teologických disciplín, totiž úvodu do teologie, fundamentální teologie, dogmatické teologie a morální teologie, kromě toho zajišťuje také výuku bioetiky a od roku 1995 i výuku religionistiky. Kromě výuky těchto disciplín nabízí katedra propedeutický seminář metodologie a řadu odborných seminářů a výběrových přednášek. V roce 1999 byla na katedře zřízena 3 oddělení, a to: oddělení fundamentální teologie a religionistiky, oddělení dogmatické teologie a oddělení morální teologie a bioetiky. V roce 2000 bylo založeno pod katedrou Centrum VAN (Centrum pro dialog vědy a náboženství) a v roce 2009 byla na katedře založena Česká christologická a mariologická akademie. Důležitou součástí pedagogické činnosti katedry je doktorské studium systematické teologie. Mimo výuku v akreditovaných studijních programech se vyučující katedry zapojují podle požadavků fakulty a univerzity také do celoživotního vzdělávání a do přednáškové činnosti v rámci Univerzity třetího věku.

Vedoucím Katedry systematické teologie v době jejího vzniku v roce 1990 byl jmenován ThLic. Josef Albert Beneš OP, který vedl katedru do roku 1992, kdy byl vystřídán ThLic. Jaromírem Jordánem Vinklárkem OP. Ten vedl katedru do roku 1995, kdy byl pověřen vedením této katedry Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D., který vede katedru od té doby nepřetržitě až dodnes.

           

Složení týmu vyučujících katedry se ovšem proměňovalo v průběhu sledovaného období dosti výrazně. V roce 1990 vyučovali na katedře tito vyučující: ThLic. Jaroslav Duka OP vyučoval úvod do teologie, ThDr. Jiří Batušek fundamentální teologii, ThLic. Jaromír Jordán Vinklárek OP  a ThDr. Antonín Němeček dogmatickou teologii, ThLic. Josef Albert Beneš OP morální teologii, MUDr. Květoslav Šipr, CSc., bioetiku a ThDr. Jaroslav Poláček SDB východní teologii; v letech 1991 – 1994 vyučoval fundamentální teologii také Mgr. Damián Němec OP. Religionistiku vyučoval do r. 1993 ThDr. Batušek, od r. 1993 doc. Ivan Štampach, Th.D., a od r. 1995 ji začal vyučovat Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc.

ThDr. Antonín Němeček a ThDr. Jiří Batušek museli v roce 1993 pro vážné zdravotní problémy vyučování zanechat. Dogmatickou teologii potom vyučoval ThLic. Jaromír Jordán Vinklárek OP a také Aleš Tomáš Pospíšil OP, fundamentální teologii vyučoval v akad. roce 1993/94 ve 2. ročníku oboru Teologie Mgr. Damián Němec OP a od roku 1994 ji začal vyučovat Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., který v roce 2002 získal titul Th.D. a vyučuje fundamentální teologii dodnes. Na oboru Křesťanská výchova pro dálkové studenty vyučovali fundamentální teologii v letech 1991-1994 Mgr. Damián Němec OP, dogmatickou teologii v letech 1993-1996 Dr. Lenka Karfíková, v letech 1993-1995 také Dr. Michal Altrichter SJ a v akad. roce 1995/96 Dr. Pavel Ambros SJ. Morální teologii v letech 1994-1999 vyučoval na tomto oboru Mgr. Ivan Drábek a v akad. r. 1999/2000 Mons. doc. ThDr. Vladimír Poláček.

Od roku 1998 začal na katedře působit jako externí vyučující a později na částečný úvazek Ing. ThLic.František Mikeš, Ph.D., který nabízel až do r. 2011 semináře Dialog vědy a náboženství a v roce 2000 založil pod katedrou Centrum VAN (Centrum pro dialog vědy a náboženství). V rámci projektu UP POMEZI Dr. Mikeš připravuje nový předmět  Dialog přírodních věd a křesťanství, který začne vyučovat pro studenty mezioborových studií v rámci UP v letním semestru  2012/13. Odborné semináře z religionistiky vedl na katedře v letech 2006-2010 doc. PhDr. Miloš Kouřil. V letech 2007-2012 vypomáhal s výukou religionistiky zejména na neteologických oborech a v kombinovaném studiu ThLic. Jaroslav Franc. Předmět Úvod do křesťanství, nabízený od roku 2005 studentům neteologických oborů, vyučují společně s Dr. Ing. Eduardem Krumpolcem, Th.D., PhDr. ThLic. Martin Štěpán Filip OP a Mgr. dr. Walerián Bugel, který vyučuje od r. 2008 také navazující předmět Křesťanské církve a církevní společenství.

Dogmatickou teologii začal od února 1996 vyučovat Dr. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D., který se v roce 1997 stal docentem a v roce 2002 profesorem. ThLic. Jaromír Jordán Vinklárek OP v roce 1996 svou činnost na fakultě ukončil a Aleš Tomáš Pospíšil OP byl v roce 1998 vystřídán ThLic. Richardem Machanem, který v roce 2003 získal doktorský titul Th.D., avšak v roce 2006 z fakulty odešel. V roce 2000 nastoupil na katedru PhDr. ThLic. Martin Štěpán Filip OP, který převzal výuku úvodu do teologie po Mons. Dukovi. Ten se mezitím stal královéhradeckým biskupem a nemohl již dále na fakultě vyučovat. PhDr. ThLic. Martin Štěpán Filip OP později vedl také cvičení z fundamentální teologie a propedeutické i odborné semináře z teologie. Po odchodu Mgr. Richarda Machana, Th.D.,  převzal místo něho výuku dogmatické teologie, přičemž v roce 2007 získal doktorát z teologie na Papežské univerzitě Angelicum v Římě. S výukou dogmatické teologie vypomáhal v letech 2006-2009 také Mgr. Tomáš Benedikt Mohelník OP, Th.D., a to jako externí učitel, a v akademickém roce 2008/2009 rovněž ThLic. Prokop Brož. Při výuce dogmatické teologie v kombinovaném studiu na oborech Teologické nauky a Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetika vypomáhal v letech 2009-2012 pod vedením prof. Dr. C. V. Pospíšila, Th.D., jeho doktorand ThLic. Roman Czudek.

ThLic. Josef Albert Beneš OP získal v roce 1996 doktorát teologie a v roce 2001 se habilitoval na CMTF UP jako docent. Jeho odborným asistentem byl v letech 1994-1999 Mgr. Ivan Drábek a v r. 2000 se jím stal ThLic. Milan Mičo, který vyučoval morální teologii nejprve na oborech Učitelství křesťanské výchovy a Křesťanská výchova, v r. 2002 získal doktorát morální teologie na Lateránské univerzitě v Římě a po odchodu docenta Beneše z fakulty v r. 2005 převzal výuku morální teologie na oboru Katolická teologie. Od r. 2005 do roku 2007 vyučoval křesťanskou etiku na oboru Charitativní a sociální práce Mgr. Jan Czudek, který v září 2006 dosáhl licenciátu z morální teologie. V roce 2006 nastoupil na katedru ThLic. ICLic. Maximilián Vladimír Filo OPraem, který převzal výuku morální teologie na oborech Učitelství křesťanské výchovy a Křesťanská výchova. Bioetiku vyučoval až do roku 2009 MUDr. Květoslav Šipr, CSc., který se mezitím stal docentem a profesorem, získal v roce 2006 také titul ThLic., avšak o tři roky později své působení na katedře ukončil. Výuku bioetiky zajišťoval v letech 2009-2011 Mgr. Milan Mičo, Th.D., a MUDr. Mgr. Petr Závodný, CSc. Semináře z morální teologie na téma Morální problémy manželství a rodiny vedla v letech 2006-2010 externí vyučující Mgr. Magdaléna Solárová, Ph.D., seminář z morální teologie na oboru Křesťanská výchova vedl v letech 2009-2011 ThLic. Tomáš Klíč.

V srpnu 2011 náhle ukončili své působení na katedře Mgr. Milan Mičo, Th.D., a Mgr. Magdaléna Solárová, Ph.D., což znamenalo značné změny v oddělení morální teologie a bioetiky, které zůstalo bez vedoucího. Pro garanci doktorského studia se zaměřením na morální teologii a pro předsednictví v komisích státních závěrečných zkoušek z morální teologie byl angažován doc. Jiří Skoblík, Th.D. Výuka morální teologie ve 3. ročníku prezenčního studia oboru Katolická teologie byla svěřena ThLic. Tomáši Klíčovi, výuka morální teologie ve 4. ročníku téhož studia ThLic. Janu Czudkovi, výukou bioetiky v 5. ročníku tohoto studia byli pověřeni ThLic. ICLic. Vladimír Filo a MUDr. Mgr. Petr Závodný, CSc. Výukou morální teologie v bakalářských oborech kombinovaného studia byl pověřen Mgr. Dominik Opatrný, Th.D., výukou morální teologie, sociální etiky a biotiky v navazujících oborech kombinovaného studia byl pověřen ThLic. ICLic. Vladimír Filo, semináře z morální teologie nebyly v letech 2011-2012 otevírány. Funkce vedoucího oddělení morální teologie a bioetiky zůstala zatím neobsazena.

Od září 2012 byl pro výuku dogmatické teologie v zimním semestru 4. ročníku prezenčního studia oboru Katolická teologie angažován Mgr. František Urban místo nepřítomného PhDr. Štěpána Filipa, Th.D., který v tomto semestru vyučoval na Papežské univerzitě Angelicum v Římě. Výuku religionistiky v prezenčním studiu oboru Katolická teologie převzal od září 2012 Mgr. Jaroslav Franc, Th.D., který už předtím vyučoval religionistiku na oborech Sociální pedagogika a Teologické nauky.

 

Zpravodajství z UP
Stránka aktualizována: 18. 02. 2016, Dominik Opatrný