Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Věda a výzkum

V oblasti výzkumu se Cyrilometodějská teologická fakulta UP (CMTF) prostřednictvím Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty zaměřuje na rozsáhlou oblast studia patristických (řeckých i latinských), středověkých a renesančních textů se specifickým zaměřením na texty spjaté s českými zeměmi. Toto centrum je ojedinělým vědeckým pracovištěm v rámci ČR.

Prostřednictvím Institutu sociálního zdraví (OUSHI) se CMTF UP zaměřuje na vědecký výzkum a vzdělávání v oblasti zdraví, se zvláštním důrazem na sociální a spirituální determinanty zdraví. Zohledňuje holistický pohled a využívá bio-psycho-socio-spirituální model zdraví.

Prostřednictvím jednotlivých kateder se dále CMTF UP zaměřuje na oblast nejdůležitějších odborných teologických textů (podíl na překladu bible, význačných děl některých středověkých teologů, kompletace a zpřístupnění českých překladů významných církevních dokumentů v oblasti systematické teologie z 20. stol. i současnosti, překlady liturgických a právních textů), odborné zpracování úseků církevní historie se zaměřením na české země, včetně zpřístupnění důležitých archiválií a řešení aktuálních otázek týkajících se náboženství, mezináboženského a mezikulturního dialogu, dialogu vědy a náboženství i působení křesťanů v charitativně-sociální a pedagogické oblasti.

Tato výzkumná činnost je z velké části předmětem řešení různých grantových projektů.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 23. 11. 2016, Jitka Ambrozová