Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Doktorské studium

Na Cyrilometodějské teologické fakultě lze studovat prezenční a kombinovanou formou v doktorských studijních programech Teologie a Humanitní studia.

Program TEOLOGIE

je určen absolventům studijního oboru magister teologie. Absolventům je udělen akademický titul „doktor teologie“ (ve zkratce „Th.D.“ – uváděné za jménem).

Tento čtyřletý studijní program je realizován ve čtyřech studijních oborech v následujících specializacích:

  • Biblická teologie - specializace Starý zákon nebo Nový zákon
  • Praktická teologie - specializace pastorální teologie, spirituální teologie, studium křesťanského Východu, ekumenismus a mezináboženský dialog, katechetika, církevní dějiny nebo církevní právo 
  • Systematická teologie a křesťanská filozofie - specializace křesťanská filozofie, patrologie, dogmatická teologie, morální teologie, fundamentální teologie nebo liturgická teologie
  • Teologia sistematica e filosofia cristiana  - specializace Teologia dogmatica - studijní obor v ITALŠTINĚ a je určen pro samoplátce

Program HUMANITNÍ STUDIA

lze studovat v oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví a je určen absolventům magisterského stupně nejlépe humanitního zaměření (vhodnými programy jsou například: psychologie, sociologie, politologie, teologie, specializace ve zdravotnictví, sociální pedagogika, rekreologie, sociální práce; jsou možné i podobné specializace sociálních věd, zdravotních věd a humanitních studií, případně i jiných oborů, pokud uchazeč bude splňovat další požadavky) s badatelským zájmem a dostatečnou úrovní znalostí v oblasti sociálních nebo spirituálních determinant zdraví, zájmem o konkrétní téma v této oblasti, které bude předmětem jeho výzkumu a následně disertační práce, a s aktivní znalostí  anglického jazyka. Absolventům je udělen akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ – uváděné za jménem).

Tento čtyřletý studijní obor zajišťuje Institut sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „OUSHI“).

Katalog oborů

Přehled všech oborů s informacemi pro zájemce o studium najdete v Katalogu oborů.

Předpisy

Řád pro studium v doktorském studijním programu na CMTF UP (směrnice děkana CMTF č. 1/15)

Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 12. 08. 2015, Daniel Agnew