Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Přihlášky

Přihlášky ke studiu v DSP (pro studium v českém jazyce) se podávají elektronicky na internetové adrese www.prihlaska.upol.cz.

Termín podání elektronické přihlášky pro doktorské studium (studium v českém jazyce): 31. 5. 2017

Administrativní poplatek:

640,- Kč

Banka:

Komerční banka a. s. Olomouc

Účet pro platby v CZK:

19-1096330227/0100

Variabilní symbol:

uveďte variabilní symbol automaticky vygenerovaný elektronickou přihláškou  (pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou)

Specifický symbol:

379

Adresa majitele účtu:

Univerzita Palackého v Olomouci,
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Uchazeč podá elektronickou přihlášku na internetové adrese www.prihlaska.upol.cz, nejpozději poslední den termínu pro podání přihlášky uhradí i administrativní poplatek. V případě neúčasti uchazeče či neúspěchu u přijímací zkoušky se poplatek nevrací. Do přijímacího řízení budou převedeny jen přihlášky ve stanoveném termínu zaslané a řádně uhrazené. 

Důležité upozornění

SOUČASNĚ S PODÁNÍM ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY je uchazeč povinen nejpozději následující pracovní den po termínu pro podání přihlášky poslat následující doklady:

pro obory programu TEOLOGIE:

 • vyplněný DODATEK k přihlášce (formulář ke stažení - tisk oboustranně);
 • podepsaný strukturovaný životopis;
 • notářsky ověřené kopie diplomů ;
 • úředně ověřená kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popř. dodatku k diplomu (Diploma Supplement);
 • v případě, že uchazeč absolvoval VŠ v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné doložit uznání jeho zahraničního vzdělání v ČR;
 • doložený přehled dosavadního vysokoškolského studia relevantního pro zvolené doktorské studium (např. fotokopie stránek indexu);
 • v případě žádosti o 2. stupeň studia (doktorát) ověřenou kopii dokladu o absolvování licenciátních zkoušek a notářsky ověřeného diplomu ThLic.;
 • souhlas vlastního ordináře pro kandidáty z řad duchovních a laiků, pro kandidáty z řad řeholníků a členů společenství apoštolského života souhlas vyššího řeholního představeného;

pro obor SOCIÁLNÍ A SPIRITUÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ programu HUMANITNÍ STUDIA:

 • vyplněný DODATEK k přihlášce (formulář ke stažení - tisk oboustranně);
 • podepsaný strukturovaný životopis;
 • notářsky ověřené kopie diplomů ;
 • úředně ověřená kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popř. dodatku k diplomu (Diploma Supplement);
 • v případě, že uchazeč absolvoval VŠ v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné doložit uznání jeho zahraničního vzdělání v ČR;
 • doložený přehled dosavadního vysokoškolského studia relevantního pro zvolené doktorské studium (např. fotokopie stránek indexu);
 • seznam publikační činnosti;
 • motivační dopis;
 • doporučující dopis.

Pokud některý s požadovaných dokladů nemůže uchazeč spolu s přihláškou poslat, musí k odesílanému napsat své prohlášení, že je odevzdá nejpozději v den konání přijímacího řízení (případně ihned po obdržení).

Vše odešle na adresu:  Cyrilometodějská teologická fakulta UP , Jitka Ambrozová, Univerzitní 2, 771 11 Olomouc

Přihlášky ke studiu v DSP pro studium v italském jazyce se podávají pouze na tištěné přihlášce (podrobné informace a formulář přihlášky).

Termín podání přihlášky pro doktorské studium v italském jazyce: 31. 8. 2016.

Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 26. 08. 2016, Daniel Agnew