Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.cmtf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Cyrilometodějská teologická fakulta

Přijímací řízení

 • Termín přijímacího řízení pro doktorské studium v češtině: 13.–15. 6. 2017
 • Termín přijímacího řízení pro doktorské studium v italštině: 7. 9. 2017

Obory programu Teologie

Předpokladem pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu TEOLOGIE je ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru Teologie s titulem magistr teologie nebo licenciát, základní znalost latiny, řečtiny (v případě oboru Biblická teologie také hebrejštiny), aktivní znalost jednoho světového jazyka a alespoň pasivní znalost jednoho dalšího světového jazyka, a to podle druhu specializace, jakož i úspěšné absolvování přijímacího řízení.

Kritéria pro přijetí uchazeče ke studiu jsou:

 • výsledky písemné i ústní přijímací zkoušky,
 • zohlednění orientace v oboru teologie i dané specializace,
 • dostatečná jazyková připravenost uchazeče,
 • návrh studijního projektu, příp. tématu licenciátní/disertační práce.

Přijímající zkouška pro obory programu Teologie

Přijímací zkouška k doktorskému studiu pro obory programu Teologie se skládá z písemné a ústní části.

Písemná část má zpravidla tyto části:

a)      test z teologie,
b)      jazyková zkouška:

 • překlad vybraného textu z řečtiny,
 • překlad vybraného textu z latiny,
 • překlad vybraného textu z hebrejštiny (pro obor Biblická teologie),
 • porozumění vybraného textu ve světovém jazyce,
 • stručný popis studijního projektu resp. disertační práce v jiném světovém jazyce.

Při ústním pohovoru před přijímací komisí k doktorskému studiu v programu Teologie uchazeč předloží svůj studijní projekt včetně ideového návrhu kvalifikační práce.

Obor Sociální a spirituální determinanty zdraví

Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně nejlépe humanitního zaměření. Vhodnými programy jsou například: psychologie, sociologie, politologie, teologie, specializace ve zdravotnictví, sociální pedagogika, rekreologie, sociální práce. Jsou možné i podobné specializace sociálních věd, zdravotních věd a humanitních studií, případně i jiných oborů, pokud uchazeč bude splňovat další požadavky.

Uchazeč musí prokázat badatelský zájem v oblasti sociálních nebo spirituálních determinant zdraví, resp. o konkrétní téma v této oblasti, které bude předmětem jeho výzkumu a následně disertační práce. Jako klíčový bude přijímací pohovor o tématu disertační práce.

Uchazeč musí prokázat dostatečnou úroveň znalosti soudobé teorie a metod v oblasti sociálních a spirituálních determinant zdraví v souvislosti s tématem disertační práce (prověří přijímací pohovor o tématu disertační práce).

Uchazeč musí prokázat dostatečnou úroveň anglického jazyka (prověří přijímací pohovor o tématu disertační práce).

Přijímající zkouška pro obor Sociální a spirituální determinanty zdraví

Přijímací zkouška představuje ústní pohovor nad tématem disertační práce, který prokáže výše uvedené požadavky uchazeče. Uchazeč představí svůj projekt krátkou prezentací (10 min.), na základě které bude probíhat diskuse a prověří se vědomosti z jiných, již zmíněných okruhů a oblastí.

K přijímajícím zkouškám předloží uchazeč následující materiály:

 • projekt disertační práce, max. 5 stran,
 • prezentaci disertační práce (např. ppt prezentace, která bude přednesena před přijímající komisí),

Přijímací komise při rozhodování o přijetí přihlíží k relevanci tématu výzkumného projektu z hlediska oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví, odbornému přehledu v tématu a metodologii a k jazykové způsobilosti uchazeče ke studiu.

Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 01. 09. 2016, Daniel Agnew